Dao Bog da niko nema, ali ako imate neku od bolesti idete u penziju… – Savjeti za deset

Dao Bog da niko nema, ali ako imate neku od bolesti idete u penziju…

Izvršeno je revidiranje liste profesionalnih bolesti u Srbiji

koja sada sadrži 64 profesionalne bolesti.

U Pravilnik su dodate još tri nove bolesti koje su prouzrokovane

djelovanjem hemikalija a to su trovanje talijumom, trovanje platinom

i trovanjem osmijumom.

U dijelu gdje se tretiraju i utvrđuju bolsti prouzrokovane fizičkim

djelovanjem i dopunjeno je sa bolestima : oštećenja sluha izazvano

bukom, oboljenja koja su izazvana vibracijama koje se prenose na ruke

vibracijama i koje se prenose na cijelo tijelo.

Ovo je sve u cilju zaštite na radu i zaštite zdravlja i

ostvarivanju zdravog radnog okruženja.

Zaštita na radu štiti saradnike, članove porodice, poslodavce, klijente

i mnoge druge koji mogu biti pogođeni time.

U SAD-u pojam zdravlja i sigurnostzi na radnom mjestu naziva se

zdravljem na radnmom mjestu.

Poslodavci imaju obavezu opšteg prava da razumno brinu o

sigurnosti svojih uposlenika.

Zakon o statutu može nametnuti druge opšte dužnosti pa su uvedena

posebna državna tijela koja regulišu pitanja sigurnosti na radu.